Algemene Voorwaarden

Beeldbureau Trouwgeluk - Fotograaf Vincent Rijkers
St Barbarastraat 13 - 5211 SV te Vught

 1. Definities

  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
  Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk, (externe) harde schijf of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 1. Toepassing

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 2. Offerte

  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 3. Vergoeding 

  4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. 

  4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 
 1. Factuur en betaling

  5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie. 

  5.2 Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum. 

  5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

  5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke handels rente en incassokosten verschuldigd. 

  5.5 De fotograaf behoudt het recht om het eindproduct (foto’s op USB en of fotoalbum) pas te leveren na betaling. 
 1. Levering 

  6.1 Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij 

  6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld. 

  6.3 Na levering van de fotografische werken, is de fotograaf niet langer gehouden om de digitale bestanden voor de wederpartij beschikbaar te houden. De fotograaf heeft echter een protocol voor het behoud van digitale bestanden van de wederpartij tot maximaal 6 maanden na de levering en doet dit op verschillende backups. De fotograaf raad de wederpartij aan om direct na ontvangst een back-up van de digitale bestanden te maken.
 1. Klachten

  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 2. Opdracht 

  8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

  8.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging per e-mail die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan

  8.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

  8.4 Het verplaatsen van de een opdracht door overmacht is kosteloos. De fotograaf heeft het recht om een opdracht over te dragen of te annuleren als de opdracht verplaatst wordt. 

  8.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen inclusief fotograaf. 

  8.7 De fotograaf behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen, zoals bij overlijden van een naasten, ernstige ziekte of bij andere situaties waarbij overmacht een rol speelt een opdracht te annuleren. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te zoeken aan het vinden van een vervanger. 
 1. Internet

  Het geleverde werk mag gedeeld worden op internet. De wederpartij zal er zorg voor dragen dat er ten alle tijden is voorzien van een naamsvermelding. 

 2. Auteursrecht

  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf en worden na betaling overgedragen aan de wederpartij.

 3. Rechten van derden 

  11.1 De Wederpartij die Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake. 

  11.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 1. Aansprakelijkheid Fotograaf

  De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

 2. Faillissement/surséance

  Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 3. Rechts- en forumkeuze 

  14.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

  14.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in ‘s-Hertogenbosch.
 1. Privacy 

  15.1 Alle door Fotograaf verkregen persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor communicatie tussen Fotograaf, leverancier en Wederpartij, ten behoeve van boekhoudkundige vastlegging. 

  15.2 De fotograaf en opdrachtgever stemmen afzonderlijk af of de foto’s ook gebruikt mogen worden ter promotie van het werk van de fotograaf op zijn / haar eigen kanalen en dat van leveranciers en partners.  

  15.3 Persoonsgegevens worden niet, zonder nadrukkelijke toestemming van de wederpartij, gedeeld met derden.